به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سه شرکت تصمیمات مجامع خود را به اطلاع بازار رساندند.