به گزارش کدال نگر بورس٢۴، قند نیشابور خبر از تعدیل مثبت سنگین ۵٣ درصدی سود خود داده است.