به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت اعلام داشت علت افزایش پیش بینی سود منتهی به ١٣٩٧/٠۶/٣١به دلیل کاهش هزینه های مالی و افزایش سود حاصل از فروش سرمایه گذاری می باشد .