صحبت از توقف نماد «وبیمه» است. سهامداران نسبت به توقف نماد سرمایه گذاری صنعت بیمه در بورس معترض هستند، توقفی که دلایل آن از مجمع منتج می شود. درباره توقف نماد هم سهامداران دست به نامه نگاری زده اند و هم سازمان بورس و اوراق بهادار شفاف سازی هایی را انجام داده است.حالا توضیحات مدیرمالی شرکت را بخوانید...

بورس۲۴ : صحبت از توقف نماد «وبیمه» است. سهامداران نسبت به توقف نماد سرمایه گذاری صنعت بیمه در بورس معترض هستند، توقفی که دلایل آن از مجمع منتج می شود. درباره توقف نماد هم سهامداران دست به نامه نگاری زده اند و هم سازمان بورس و اوراق بهادار شفاف سازی هایی را انجام داده است.حالا توضیحات مدیرمالی شرکت را بخوانید... .

مجمع عادی، عادی برگزار شد...

حمید سوری مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در خصوص علل عدم بازگشایی نماد و اقدامات صورت گرفته در مورد آن به بورس۲۴ گفت: مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در تاریخ هجدهم آذرماه و در مهلت قانونی برگزار شد و شرکت پیگیر مراحل قانونی بعدی تأیید صورتجلسه توسط بورس و ثبت آن گردید، متعاقباً سازمان بورس طی نامه مورخ 19آذر 1396 برخی مستندات تصمیمات مجمع را از شرکت درخواست نمود که شرکت طی نامه مورخ 20آذر1396موارد درخواستی را مستنداً به سازمان گزارش کرد.

سازمان باز هم مدارک خواست و دادیم ...

وی ادامه داد: مجدداً در تاریخ 25آذر 1396 سازمان بورس مدارک و مستندات تکمیلی جدیدی را درخواست نمود که پس از برگزاری جلسه حضوری با مسئولان ذیربط در سازمان بورس، طی نامه مورخ 2دی1396 مدارک درخواستی جدید نیز ارائه گردید. شرکت بلافاصله پس از برگزاری مجمع نسبت به تنظیم صورتجلسه جهت امضاء هیئت رئیسه و اعضاء منتخب هیئت مدیره اقدام نمود و بلافاصله جهت امضاء افراد مذکور تماس و پیگیری های مستمر انجام گردید. لیکن با عدم پاسخگویی ناظر و عضو منتخب هیئت مدیره معرفی شده از سوی سهامدارن حقیقی مواجه گردید، در تاریخ 21آذر1396 درخواست امضای صورتجلسه به صورت مکتوب به ایشان ابلاغ و رونوشت جهت اطلاع به سازمان محترم بورس ارسال گردید. در نهایت پس از پیگیری های انجام شده، ناظر منتخب سهامداران حقیقی و نیز دو عضو منتخب سهامداران حقیقی در هیئت مدیره پس از 10 روز نسبت به امضای صورتجلسه مبادرت ورزیدند.

مصوبه ای که تفویض شد اما بورس قبول نکرد...

سوری گفت: شرکت وفق ضوابط و مقررات قانونی طی نامه مورخ 3دی 1396 ضمن ارسال صورتجلسه مجمع، از مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس درخواست صدور مجوز ثبت آن را نمود که سازمان در نامه مورخ 7دی 1396به دلیل عدم رعایت مفاد ماده 155 قانون تجارت مبنی بر لزوم تعیین حق الزحمه بازرس توسط مجمع عمومی شرکت و نیز عدم ارسال درخواست تأیید صلاحیت حرفه ای عضو حقیقی هیئت مدیره شرکت از طریق سامانه ستان، صدور مجوز ثبت صورتجلسه مذکور را امکان پذیر ندانست.لذا شرکت طی نامه ای مورخ 11دی 1396در پاسخ موضوع مذکور اعلام نمود مطابق بند 4 بخش ج صورتجلسه ارسالی، مجمع اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی را همانند روال سنواتی و جاری به هیئت مدیره شرکت تفویض نموده است ، ضمن این که هیچ دستورالعمل جدیدی مبنی بر تغییر رویه مزبور به این شرکت تاکنون ابلاغ نگردیده است.

نماینده سازمان حضور داشت اما به بند اساسنامه برای انتخاب هیئت مدیره ایرادی وارد نکرد... 

وی به اساسنامه شرکت اشاره کرد و گفت: درمورد انتخاب اعضاء هیئت مدیره، ماده 31 اساسنامه تصریح می دارد اشخاص حقیقی متقاضی عضویت در هیئت مدیره می بایست جهت تأیید صلاحیت به سازمان مراجعه و اطلاعات و مدارک لازم را ارائه نمایند. فرد متقاضی عضویت حقیقی هیئت مدیره تا پیش از مجمع هیچگونه اطلاع رسانی به شرکت جهت کاندیداتوری ننموده بود و از طرف سهامداران حقیقی در مجمع فی البداهه پیشنهاد شده است. با عنایت به حضور نماینده سازمان بورس در مجمع، مجاز بودن و یا نبودن فرد پیشنهاد شده جهت کاندیداتوری به عهده نماینده سازمان بورس در مجمع بوده است که در این مورد ممانعتی از کاندیداتوری وی بعمل نیامده است.

موضوع عدم پذیرش عضو جدید هیئت مدیره مطرح است؛ راهکار ارائه شده اما ...

حمید سوری در ادامه توضیحات خود گفت: سازمان بورس در نامه مورخ 12دی 1396 در پاسخ درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه هیئت مدیره به شرکت اعلام نموده بود که عضو حقیقی انتخاب شده در مجمع مطابق اساسنامه باید حداقل 20 روز قبل از برگزاری مجمع به منظور تأیید صلاحیت براساس مقررات به سازمان مراجعه و اطلاعات و مدارک لازم را ارائه می کرده است و قبل از برگزاری مجمع تأیید صلاحیت حرفه ای از سازمان اخذ می کرده است.هم اینک شرکت در راستای حفظ حقوق سهامداران و به جهت حل مشکل و بازگشایی هر چه سریعتر نماد به سازمان پیشنهاد نمود که سایر بندهای مورد تأیید سازمان جهت آگهی به اداره ثبت شرکتها اعلام تا نماد بازگشایی گردد و در صورت لزوم مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره مجدداً برگزار شود.

نظار انتخابی از سوی سهامداران هنوز صورتجلسه را امضا نکردند...

وی گفت: در آخرین مکاتبه سازمان در نامه مورخ 17دی 1396 در پاسخ به نامه مورخ 11دی 1396 ارسال شده از سوی شرکت اعلام نمود ، شرکت  می تواند با حذف بند مربوط به انتخاب اعضای هیئت مدیره در صورتجلسه ارسالی و ارائه تعهد درخصوص تعیین حق الزحمه حسابرس در اولین مجمع بعدی و با رعایت سایر قوانین و مقررات نسبت به اخذ تأییدیه صورتجلسه اقدام نماید. بدین منظور صورتجلسه مجمع مطابق نظر سازمان محترم بورس اصلاح گردید و طی نامه مورخ 20دی 1396از نماینده سهامداران حقیقی و ناظر ایشان جهت امضاء صورتجلسه دعوت به عمل آمد لیکن تاکنون افراد مذکور نسبت به امضای صورتجلسه مزبور اقدام ننموده اند.

درحال پیگیری هستیم سهامداران قدری صبور باشند...

سوری در خصوص اقداماتی که علاوه بر موارد فوق صورت گرفته است نیز گفت: علیرغم پیگیری های فوق شرکت جهت حل مشکل مستمراً پیگیر سایر موارد از جمله رایزنی با مسئولین ذیربط در سازمان بورس و درخواست ملاقات حضوری و برگزاری جلسه جهت حل مشکل،رایزنی با اداره ثبت شرکتها جهت رفع موانع ثبت صورتجلسه ، لازم به توضیح است طبق نظر کارشناسان ثبت شرکتها، درصورت اعلام کتبی سازمان بورس مبنی بر ثبت صورتجلسه منهای بند انتخاب اعضای هیئت مدیره مطابق نظر سازمان بورس اقدام خواهد کرد.

وی در پایان گفت: جهت اطمینان سهامداران تأکید می نماییم، شرکت مجدانه و مستمر پیگیر حل موانع و مشکلات ثبتی و بازگشایی نماد شرکت است.