به گزارش کدال نگر بورس٢۴، پتروشیمی قن آوران خبر از برگشت بخشی عمده از ذخایر مالیاتی خود خبر داده است.