به گزارش کدال نگر بورس٢۴، کیمیای زنجان برنامه افزایش سرمایه سنگین خود برای رسیدن به سرمایه ۴٠ میلیارد تومانی را به تصویب هیئت مدیره خود رساند.