به گزارش کدال نگر بورس٢۴، شرکت کارتن ایران بار دیگر فروش دستگاه مقوا سازی خود را برای به مزایده گذاشت.