به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ مجوز افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری نیرو صادر شد. همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ ٣٢٠ میلیارد تومان به مبلغ ٧٠٠ میلیارد تومان موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدّت ٢ سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.