سلام بر حسین شهید

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق توانسته اقدام به تسویه وام ٣٠ درصدی بانک سامان نماید.