​با توجه به اینکه مفروضات بودجه پیش بینی شده بر اساس میانگین سال گذشته نرخ روی بوده است و با قیمت های فعلی روی و واقعیت فعلی بازار فاصله گرفته است سهامداران قاعدتا باید منتظر اخبار خوب تا پایان سال باشند.