به گزارش کدال کدال نگر بورس٢۴، ملی مس سود خود را با جهش ۵١ درصدی همراه و از سطوح ٢۵۴ ریال به سطوح ٣٨۴ ریال افزایش داد. همچنین مفروضات تغییرات سود شرکت بدین شرح اعلام شده است،افزایش نرخ جهانی مس از هرتن ۶.٢٠٠ دلار در تعدیل قبلی به ۶.٨٠٠ دلار درتعدیل فعلی و افزایش نرخ دلار از هردلار ٣٨.۵٠٠ ریال در تعدیل قبلی به ۴١.۵٠٠ ریال در تعدیل فعلی جهت سه ماهه چهارم سال