​اقدامات اساسی در خصوص بازگشایی نماد بانک گردشگری انجام شده و این بانک به جد به دنبال باز شدن نماد خود در بازار سهام است.