ادامه عملیات مهار آتش نفت‌کش سانحه دیده ایرانی در سواحل چین از بامداد شنبه (امروز) - هنوز از سرنوشت ٣٠ خدمه ایرانی این کشتی خبری در دست نیست./ عکس: خبرگزاری شینهوا

بورس۲۴ : ادامه عملیات مهار آتش نفت‌کش سانحه دیده ایرانی در سواحل چین از بامداد شنبه (امروز) - هنوز از سرنوشت 30 خدمه ایرانی این کشتی خبری در دست نیست./

عکس: خبرگزاری شینهوا