آمریکا ١۴ شخصیت حقیقی و حقوقی مرتبط با ایران را تحریم کرد...

بورس۲۴ : آمریکا 14 شخصیت حقیقی و حقوقی مرتبط با ایران را تحریم کرد... / منبع: میزان