به گزرش کدال نگر بورس٢۴،مسکن الوند خبر از مشارکت ۵٠ درصدی در پروژه شکریه همدان با شرکت هم گروه مسکن غرب خبر داده است.