به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سرمایه گذاری پردیس و گوهران امیدهم اقدام به انتشار صورت های مالی ١٢ ماهه خود نمودند.