به گزارش کدال نگر بورس٢۴، دو شرکت ساختمانی اقدام به دعوت از سهامداران خود برای برگزاری مجامع خود کردند.