به گزارش کدال نگر بورس٢۴،مگسال مجوز افزایش سرمایه سنگین ١۵٠ درصدی خود را دریافت کرد.