به گزارش کدال نگر بورس٢۴، چهار شرکت دیگر اقدام به انتشار آخرین وضعیت تولید و فروش ٩ ماهه خود نمودند.