به گزارش کدال نگر بورس٢۴، بیمه کوثر از عدم نیاز به تعدیل در بودجه خود گفته است.