به گزارش کدال نگر بورس٢۴، مخابرات ایران مجمع خود در خصوص افزایش سرمایه را روز یکشنبه بیست و چهارم دی ماه برگزار خواهد کرد.