به گزارش کدال نگر بورس٢۴، مسکن شمال غرب برنامه افزایش سرمایه ٢٢ درصدی را به تصویب هیئت مدیره خود رساند.