به گزارش کدال نگر بورس٢۴، مسکن پردیس هم مجوز افزایش سرمایه ۴٠ درصدی برای افزایش سرمایه از ١٠٠ میلیارد به ١۴٠ میلیارد تومان را دریافت کرد.