به گزارش کدال نگر بورس٢۴، تجارت الکترونیک پارسیان هم مجوز افزایش سرمایه ٣٣ درصدی را اخذ نموده است.