به گزارش کدال نگر بورس٢۴، پخش البرز توانست مجوز افزایش سرمایه خود را از سازمان بورس دریافت نماید.