سلام بر حسین شهید

مجمع شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود امروز تشکیل شد.