به گزارش کدال نگر بورس٢۴،صدرا در خصوص آخرین وضعیت خود اقدام به شفاف سازی نموده است.