به گزارش کدال نگر بورس٢۴،سرمایه گذاری پتروشیمی خبر از برنامه شرکت در خصوص واگذاری سهام کربن ایران را داده است.