به گزارش کدال نگر بورس٢۴، چهار شرکت از سهامداران خود برای برگزاری مجمع دعوت به عمل آوردند.