به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سه شرکت دیگر اقدام به انتشار آخرین عملکردخود نمودند.