به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ در ٩ ماهه منتهی به اذر ٩۶ بیشتر شرکت های صنعت رایانه و فعالیت های وابسته به آن فعالیت نسبتا مطلوبی داشتند. در این گزارش به بررسی جامع درآمد این شرکت ها می پردازیم.