به گزارش کدال نگر بورس٢۴، نماد سیمان سبزوار وارد فرآیند تعلیق شده و در این خصوص دلایلی منتشر شده است.