مجمع عادی به طور فوق العاده شرکت کنتور سازی با حضور ۵٨ درصدی سهامداران صبح امروز تشکیل جلسه داد.