به گزتارش کدال نگر بورس٢۴، تلیسه نمونه قصد افزایش سرمایه سنگین ۵٠٠ درصدی داشته و این برنامه را به تصویب هیئت مدیره خود رساند.