شرکت بورسی ایران ترانسفو روز گذشته با حضور بیش از ۸۲ درصد از سهامداران خود ، مجمع انتخاب اعضای هیئت مدیره در تهران برگزار کرد...