به گزارش بورس ٢۴، حضور و حمایت حقوقی ها از بازار باعث شد تا جو احساسی و هیجانی بازار پایان یافته و امروز بازار متعادل و مثبتی داشته باشیم. امروز بانک صادرات هم فروشنده سهام پتروشیمی جهرم بود هم فروشنده سنگین پتروشیمی فسا... این روزها حمایت های قوی از سوی مدبران اقتصاد در نماد پتروشیمی شیراز را شاهد هستیم.