به گزارش بورس٢۴، اوراق خزانه با نماد اخزا۶٠٣١ در روز چهارشنبه هفته جاری در بازار فرابورس عرضه می شود. لازم به ذکر است،این اوراق با سررسید دهم مهرماه سال ٩٧ عرضه خواهد شد.