مشمول فرآیند تعلیق چیست؟ این موضوع با "تعلیق" چه تفاوتی دارد؟ تعلیق با توقف نماد چه تفاوت هایی دارد؟ چقدر باید از این واژه ها ترسید؟ تعلیق در لغت به معنی معلق بودن و آویزان بودن است و شرکت هایی که مشمول تعلیق هستند یا در فرآیند تعلیق قرار می گیرند لزوما جزء شرکت های مشکل آفرین بورسی نیستند؟ این اصطلاحات برای سهامدارن نباید ایجاد وحشت کنند. گرچه درست است که واژه تعلیق برازنده شرکت های بزرگ و مهم بورسی نیست. اما این ها در دستور العمل جدید فقط برای تفکیک بین شرکت ها مشخص شده و بار معنایی منفی ندارد...

بورس۲۴ : مشمول فرآیند تعلیق چیست؟ این موضوع با "تعلیق" چه تفاوتی دارد؟ تعلیق با توقف نماد چه تفاوت هایی دارد؟ چقدر باید از این واژه ها ترسید؟ تعلیق در لغت به معنی معلق بودن و آویزان بودن است و شرکت هایی که مشمول تعلیق هستند یا در فرآیند تعلیق قرار می گیرند لزوما جزء شرکت های مشکل آفرین بورسی نیستند؟ این اصطلاحات برای سهامدارن نباید ایجاد وحشت کنند. گرچه درست است که واژه تعلیق برازنده شرکت های بزرگ و مهم بورسی نیست. اما این ها در دستور العمل جدید فقط برای تفکیک بین شرکت ها مشخص شده و بار معنایی منفی ندارد.

در روز معاملاتی اخیر نماد برخی از شرکت های مهم بورسی از جمله شرکت معدنی و صنعتی گل گهر مشمول فرآیند تعلیق قرار گرفت. به طوری که دلیل این مشمولیت عدم ارائه صورت های مالی 6ماهه حسابرسی شده شرکت، عنوان شد. مقام ناظر می گوید : اگر شرکت طی مهلت قانونی اطلاعات مربوط به افشا را به سازمان بورس ارائه دهد از فرآیند تعلیق خارج می شود و طبق روال عادی بدون درج علامت "خطر" معامله می شود.

ناشرین در چه شرایطی "مشمول فرآیند تعلیق" هستند؟ دقت کنند؛کی تعلیق می شود؟...

موارد مرتبط با الزامات پذیرش

ماده 2)عدم رعایت حداقل سه مورد از الزامات دستور العمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر موجب می شود نماد معاملاتی ناشر پذیرفته شده در بازار دوم وارد فرآیند تعلیق شود.

سرمایه ثبت شده

نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها مثبت بودن جریان خالص وجه نقد از فعالیت های عملیاتی طی دو سال مالی اخیر

تعداد سهامداران

داشتن حد اقل یک بازار گردان

درصد سهام شناور آزاد

تبصره1:بورس موظف است موارد مندرج در ماده 2را در پایان مقاطع 3ماهه منتهی به تیر، مهر، دی و فروردین هر سال بررسی نموده و حد اکثر تا یک هفته پس از پایان مقاطع 3ماهه فوق الذکر ، نماد معاملاتی ناشران را وارد فرآیند تعلیق نماید. برای سهام شناور آزاد ، میانگین چهار دوره قبل مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره 2: الزام داشتن حد اقل یک بازار گردان ناظر بر شرکت هایی می باشد که سهام آن ها از تاریخ 96.02.31در بورس پذیرفته می شود.

تبصره 3: بورس حداکثر تا پایان هر هفته مستندات ارسالی از سوی ناشرانی که در فرآیند تعلیق قرار دارند را مبنی بر رعایت الزامات پذیرش، بررسی نموده و در صورت داشتن شرایط خروج از فرآیند تعلیق، نماد شرکت را از فرآیند مزبور خارج می نماید.

تبصره 4:در صورتی که ناشر به مدت دو سال متوالی از حد اقل های مورد نظر در بندهای 1و6موضوع ماده 2برخوردار نباشد، بورس نماد معاملاتی آن را وارد فرآیند تعلیق می نماید.

ماده 3.در صورتی که عملکرد ناشر در دوسال مالی متوالی حسابرسی شده منجر به زیان شده باشد، از تاریخ انتشار صورت های مالی حسابرسی شده ناشر، نماد معاملاتی وی وارد فرآیند تعلیق می شود.

ماده 4: بورس می تواند حد اکثر 9ماه به ناشر فرصت دهد تا نسبت به رفع دلایل ورود به فرآیند تعلیق اقدام نماید. با درخواست ناشر و طبق صلاحدید بورس این مهلت حد اکثر تا 6ماه دیگر قابل تمدید است.

ماده 5: بورس می تواند از تاریخ 96.07.01به مدت دو سال به ناشران در بازار دوم که سرمایه آن ها بین 80تا 200میلیارد ریال و سهام شناور آزاد آنها بین 5تا 10درصد است، فرصت دهد تا الزامات دستور العمل پذیرش اوراق بهادار رابراورده نماید.

فصل سوم موارد مرتبط با الزامات افشا

ماده 6:عدم افشای اطلاعات و صورت های مالی موضوع ماده 7الی 12مکرر دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، موجب ارائه تذکر کتبی به ناشر وارد و وارد شدن نماد معاملاتی وی در فرآیند تعلیق می شود. ضوابط تعیین شده در این خصوص به شرح زیر است.

1:درصورت عدم افشای اطلاعات و صورت های مالی وموضوع بند های 1، 2، 4و 7در مهلت مقر، بورس ضمن ارسال تذکر کتبی و دادن فرصت 2ماهه به ناشر، مکاتبات مربوطه را منتشر می نماید. در صورت دریافت نامه از ناشر مبنی بر اعطای فرصت مجدد، این مهلت به صلاحدید بورس حد اکثر تا 1ماهه دیگر قابل تمدید است. پس از پایان مهلت فوق نماد معاملاتی ناشر تعلیق می گردد.

2. درصورت عدم افشای اطلاعات و صورت های مالی موضوع بند 3ماده 7در مهلت مقرر، بورس ضمن ارسال تذکر کتبی و دادن فرصت 3ماهه به ناشر، مکاتبات مربوطه را منتشر می نماید. این مهلت غیر قابل تمدید ایت. پس از پایان مهلت فوق نماد معاملاتی ناشر تعلیق می گردد.

3.درصورت عدم افشای اطلاعات و صورت های مالی موضوع بند 5ماده 7در مهلت مقر، بورس ضمن ارسال تذکر کتبی و دادن فرصت دوهفته به ناشر، مکاتبات مربوطه را منتشر می نماید. در صورت دریافت نامه از ناشر مبنی بر اعطای فرصت مجدد، این مهلت به صلاحدید بورس حد اکثر تا یک هفته دیگر قابل تمدید است. پس از پایان مهلت فوق نماد معاملاتی ناشر تعلیق می شود.

4.درصورت عدم افشای اطلاعات موضوع بند 6ماده 7طی 3دوره متوالی یا 5دوره متوالی در طول یک سال گذشته، نماد معاملاتی ناشر تعلیق می گردد.

5.درصورت عدم افشای اطلاعات و صورت های مالی موضوع بند های 1-7و2-7ماه 7در مهلت مقرر، بورس ضمن ارسال تذکر کتبی و دادن فرصت 2ماهه به ناشر مکاتبات مربوطه را منتشر می نماید. این مهلت به صلاحدید بورس حد اکثر تا 1ماه دیگر قابل تمدید است. پس از پایان مهلت فوق نماد معاملاتی ناشر تعلیق می گردد.

6.درصورت عدم افشای اطلاعات موضوع 3-7ماده 7طی 4دوره متوالی ، نماد معاملاتی ناشر تعلیق می شود.

7.در صورت عدم افشای اطلاعات موضوع ماده 9در مهلت مقرر، بورس ضمن ارسال تذکر کتبی و دادن فرصت یک هفته به ناشر مکاتبات مروبطه را منتشر می نماید. این مهلت غیر قابل تمدید است. پس از پایان مهلت فوق نماد معاملاتی تعلیق می گردد.

8.در صورت عدم افشای اطلاعات موضوع مواد 12و12مکرر در مهلت مقرر، بورس ضمن ارسال تذکر کتبی و دادن فرصت یک ماهه به ناشر، مکاتبات مربوطه را منتشر می نماید. این مهلت غیر قابل تمدید است. پس از پایان مهلت فوق نماد معاملاتی ناشر تعلیق می گردد.

وحید روشن قلب، رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی در خصوص بازگشایی برخی نماد های بانکی و تعلیق نماد بانک صادرات به خبرنگار بورس۲۴ گفت: گرچه بسیاری از نمادهای بانکی هنوز مجمع خود را برگزار نکرده اند اما به طور مثال بانک کارآفرین پس از ارائه اطلاعات خود با وجود عدم برگزاری مجمع ، بازگشایی شده است.

وی افزود: البته نماد بانک صادرات دارای بندهای ابهام های زیادی است به همین دلیل نماد این شرکت هنوز بازگشایی نشده است. بانک صادرات جزء نماد های تعلیق شده است و هر کدام از نمادها در صورت رفع ابهام نمادشان ، بازگشایی می شوند.

روشن قلب گفت: در گذشته مشخص نبود شرکت ها به چه دلیل متوقف هستند ولی در سیستم معاملاتی جدید ، همه نمادهای تعلیق شده و یا در فرآیند تعلیق و یا نماد های متوقف شده مشخص هستند. تعریف نماد تعلیق شده یعنی این که این نماد بیش از 5روز متوقف شده است و نماد متوقف شده یعنی جلوگیری از انجام معامله حد اکثر تا 5روز کاری است. بانک صادرات تعلیق شده است و تا رفع دلایل تعلیق بازگشایی می شود.

وی در خصوص وضعیت برخی از شرکت های معتبر بورسی از جمله گل گهر یا صندوق بازنشستگی کشوری گفت: برخی از شرکت ها مشمول فرآیند تعلیق هستند و همانطور که در رویه اجرایی مواد 38و 39مکرر دستور العمل پذیرش اوراق بهادار آمده است ، در صورتی که طبق مقررات اطلاعات خود را افشا کنند ، از این فرآیند خارج می شود.

روشن قلب گفت: ناشران باید تلاش کنند در هر دوره اطلاعات مربوط به دوره را افشا کنند تا مشمول فرآیند تعلیق قرار نگیرند. این نوع اطلاع رسانی به سهامداران کمک خواهد نمود که در صورت ایجاد مشکل ، بر اساس رویه اطلاع رسانی از وضعیت شرکت ها باخبر شوند.