به گزارش بورس٢۴، امروز شاهد درج نماد شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساحتمان خلیج فارس با نماد معروف وپسا بودیم. بدین ترتیب،این شرکت به عنوان دویست و شانزدهمین نماد معاملاتی در گروه پیمانکاری صنعتی جای گرفت.