به گزارش بورس ٢۴، حقوقی ها امروز هم حمایت خوبی از بازار انجام داده و حتی باعث شدند تا در اواخر وقت بازار به سمت تعادل پیشروی نماید. امروز بهسود و صندوق یکم کارگزاری کشاورزی خریداران سهام آپ بودند. این روزها یه حقوقی بانک اقتصاد نوین و همیاری غدیر و بیمه مرکزی دست در دست هم به حمایت همه جانبه از سهام سرمایه گذاری خوارزمی می پردازند.