به گزارش بورس٢۴، شاهد انتشار اطلاعیه رویه اجرایی مواد ٣٨ و ٣٩ دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار بودیم که ر ادامه به بررسی این اطلاعیه مهم پرداخته ایم.