مجمع شرکت مخابرات ایران امروز تشکیل شد و به افزایش سرمایه، رای مثبت داد.