به گزارش بورس ٢۴، حقوقی ها در بازار منفی و اصلاحی امروز با حضور تمام قد ظاهر شدند.این روزها توکا ریل در نقش خریدار و حامی روزانه سهام آسیا ارس سیر ظاهر شده است.