سلام بر حسین شهید

مجمع شرکت سیمان کردستان امروز تشکیل شد.