آ.اس.پ برنامه توسعه فعالیت های خود در منطقه لامرد را در دستور کار دارد که درصورت به ثمر رسیدن برنامه، ۵۰ میلیارد تومان قرار داد را برای شرکت به همراه خواهد داشت.