به گزارش بورس ٢۴، حقوقی ها امروز با روند آرام به معاملات خود ادامه دادند حمایت حقوقی ها این روزها سبب شکل گیری بازاری مثبت شده است. امروز شاهد فروش١ میلیون سهمی سهام صبانور توسط سرمایه گذاری توسعه ملی بودیم. این روزها زیر مجموعه های سرمایه گذاری فرهنگیان به صورت جمعی در نقش خریدار و حامی سهام ایران ارقام ظاهر شده اند.