آمارها از متوسط قیمت مسکن تهران حکایت از آن دارد که سطح میانگین قیمت واحدهای مسکونی از ابتدای سال ٩٣ تا کنون در کانال متر مربعی ۴ میلیون تومان قرار داشته است...

بورس۲۴ : نوسانات سه ماه اخیر قیمت مسکن در تهران اگر با همین شیب تا پایان سال ادامه پیدا کند، میانگین قیمت خانه ها در این شهر تا پیش از سال جدید وارد کانال جدید خواهد شد.

آمارها از متوسط قیمت مسکن تهران حکایت از آن دارد که سطح میانگین قیمت واحدهای مسکونی از ابتدای سال 93 تا کنون در کانال متر مربعی 4 میلیون تومان قرار داشته است.

نیمه پاییز امسال سطح قیمت میانگین به 4 میلیون و 800 هزار تومان رسید. عمده افزایش قیمت در کانال متری 4 میلیون طی ماه های گذشته از سال جاری ایجاد شده است.

سال گذشته متوسط قیمت خانه های شهر تهران از متر مربعی 4 میلیون و 100 هزار تومان سال 94 به 4 میلیون و 370 هزار تومان رسید.

طی ماه های اخیر، نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن در تهران به طور متوسط 1.5 درصد در هر ماه (نسبت به ماه قبل) بوده است.

بنابراین اگر نوسان مثبت قیمت مسکن با همین شیب 1.5 درصدی در ماه های باقی مانده از سال 95 ادامه پیدا کند ،در این صورت متوسط قیمت مسکن در پایان اسفند امسال به متر مربعی 5 میلیون و 90 هزار تومان می رسد.