اصلاح ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش و اصلاح بودجه نقدی از دلایل دیگر افزایش سرمایه است.