سلام بر حسین شهید

مجمع بانک کارآفرین امروز به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره تشکیل شد.