مجمع شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین امروز تشکیل شد.